Urząd Gminy Chełmża

GOPS – posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku na Sesji Rady Gminy Chełmża została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015, stanowiąca uzupełnienie Lokalnego Programu  Pomocy Społecznej na lata 2006- 2013.

Podstawą opracowania Strategii stanowiły dokumenty i materiały sprawozdawcze oraz analizy z lat 2005 – 2007 GOPS i Urzędu Gminy. Dodatkowo zostały wykorzystane informacyjne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w Toruniu pochodzące z ostatniego Spisu Powszechnego na terenie Gminy.

Strategia opiera się na diagnozie problemów społecznych występujących na terenie Gminy. Jest podstawą do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz do pozyskania środków z programów finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy pomocowych. Strategia liczy 67 stron, zawiera między innymi charakterystykę przestrzenno – demograficzną Gminy, opis zasobów naturalnych, problemy edukacyjne, zasobów gruntów rolnych oraz sieci komunikacyjnej i wodno – kanalizacyjnej. Ponadto Strategia zawiera diagnozę obecnych i przyszłych problemów Gminy, a także szans rozwojowych i zagrożeń (zawarta jest analiza SWOT). Dokument oparty jest na analizie kluczowych problemów społecznych takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo i marginalizacja społeczna, uzależnienia oraz problem osób w wieku podeszłym.

Misją Strategii jest dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych ze społeczeństwa.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.