Gmina Chełmża

Jakie warunki należy spełnić, aby przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy?
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1) jest niezdolna do pracy („niezdolność do pracy” została omówiona w tekście „Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowe”),
2) niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych wymienionych w art. 57 pkt. 3 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych
Jakie dokumenty są wymagane?
Osoba ubiegająca się o rentę składa wniosek rentowy do swojego pracodawcy. Musi także udokumentować czas pracy - dokumentami potwierdzającymi są:

-oryginały świadectw pracy,
-wpisy do książeczki zdrowia,
-stempel zakładu pracy w dowodzie osobistym,
-legitymacje związkowe,
Jak obliczyć wysokość renty z tytułu niezdolnosci do pracy?*
Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi (składa się z następujących części):
A) 24% kwoty bazowej
Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale poprzedzającym termin waloryzacji. Waloryzacja miała miejsce 1 czerwca 2002 r., więc przeciętne wynagrodzenie było brane z 1 kwartału ub. roku. Kwota bazowa obecnie
Informacje dodatkowe
*Renta osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.
*Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 czerwca 2002 r. – 532,91 zł miesięcznie.
*Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.