Gmina Chełmża

Z jakich form pomocy korzysta osoba zarejestrowana w PUP?
Zgodnie z art. 31 ustawy, bezrobotny otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych. Daje ona prawo do świadczeń zdrowotnych, na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni, zarówno bezrobotnemu, jak i członkom jego rodziny. Urząd pracy odprowadza za bezrobotnego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Uprawnienie to obejmuje także osoby, które nie mają prawa do pobierania zasiłku, jak też członków rodzin tych osób (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym).
Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
Aby otrzymywać zasiłek zarejestrowany bezrobotny musi spełnić jednocześnie dwa warunki (art. 23 ustawy):

1. Urząd Pracy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub ...
Okres pobierania zasiłku
Okresy otrzymywania zasiłku mogą być różne m.in. uzależnione jest to od stopy bezrobocia na danym terenie (art. 25 ustawy):

-Na terenie powiatu/gminy o niskim bezrobociu (tj. stopa bezrobocia nie przekracza przeciętnej stopy bezrobocia w kraju np. w Warszawie) zasiłek otrzymuje się nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
-Na terenie powiatu/gminy o wysokim bezrobociu
Ile wynosi zasiłek?
Jego wysokość zależy od tzw. okresu uprawniającego do zasiłku (długości łącznego okresu pracy, ale doliczamy m.in. okresy służby wojskowej, urlopu wychowawczego, inne – za które op łacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – patrz: art. 23 ust. 2 Ustawy). Jeśli wynosi on:
O czym jeszcze warto wiedzieć?
PUP może:

-może przyznać osobie skierowanej do pracy poza miejscem stałego zamieszkania bilet kredytowy na przejazd do miejsca zatrudnienia najtańszym środkiem komunikacji publicznej,
-zwrócić część lub całość kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania osobie zamieszkałej w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony wysokim bezrobociem strukturalnym, która została skierowania i rozpoczęła pracę, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania (art. 31 pkt 4 i 6).
W powiatach / gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym określa je Rada Ministrów w drodze rozporządzenia) mogą być stosowane szczególne zasady w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków (np. wydłużony okres pobierania zasiłku).

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.