Urząd Gminy Chełmża

W dniach 15-17 października br. w Urzędzie Gminy w Chełmży, pok.12 w godzinach 8.00 – 12.00  zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.

  1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1989 roku, zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy w miejscu i terminie podanym w wezwaniu.
  2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni , którzy w 2007 roku kończą 24 lata i nie dokonali rejestracji we właściwym czasie. Nie dotyczy to mężczyzn, którzy stawali do poboru i którym wydano książeczkę wojskową.
  3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty/ tymczasowy dowód osobisty/, lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
  4. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny . Osoba ta obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację dokumenty przedpoborowego określone w punkcie 3 i dokument stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz własny dowód.
  5. Przedpoborowy, który z ważnych przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym czasie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody. O przeszkodach tych przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby organ przeprowadzający rejestrację, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
  6. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w obwieszczeniu.
  7. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, lub nie przedstawią nakazanych dokumentów podlegają w myśl art.224 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej / Dz. U.z 2004 r. Nr 241 ,poz.2416 ze zm./  grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Wiesław Bachan

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.