Urząd Gminy Chełmża

  • Gospodarka odpadami    /   

Sprawozdawczość

Na podstawie  art. 9n oraz  art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazania  Wójtowi Gminy Chełmża sprawozdań (do końca miesiąca następnego po zakończeniu kwartału).
Zgodnie z art.9x ust. pkt.5 przedsiębiorca  odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdania podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
Obowiązujące wzory sprawozdań podane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. „w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych przez podmioty  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  są:
-  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, której zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Matejki 13,  87-200 Wąbrzeźno,
- Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych Osnowo II, której Zarządcą jest Zakład Usług Miejskich ZUM Sp. z o.o. w Chełmnie, ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno.
Regionalne Instalacje określono zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2013 stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012r  dla regionu 2 chełmińsko-wąbrzeskiego obejmującego 167 371 mieszkańców, w tym mieszkańców Gminy Chełmża.

Anna Krupska

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.